Salgs- og leveringsbetingelser

Vizuall ApS, CVR. 44015366

1 Definition

1.1 Følgende definitioner finder anvendelse i disse salgs- og leveringsbetingelser:

1.1.1 ‘’Aftale’’ betyder den skriftlige aftale, der indgås imellem Leverandøren og Kunden for levering af Serviceydelser.

1.1.2 ‘’Kunden’’ betyder den virksomhed, der indgår en Aftale med Leverandøren.

1.1.3 ’’Leverandøren’’ definerer Vizuall, CVR-nr. 44015366.

1.1.4 ’’Parterne’’ definerer Leverandøren og Kunden.

1.1.5 ’’Serviceydelse’’ den ydelse, som Leverandøren tilbyder i henhold til den mellem Parterne indgåede Aftale.

1.1.6. ‘’Service’’ den service, som Leverandøren udfører i forbindelse med en aftale.

1.1.7. ‘’Betingelserne’’ disse salgs- og leveringsbetingelser for Aftaler.

2 Anvendelse

2.1 Betingelserne finder anvendelse på alle leverancer af Serviceydelser og al Service, som udføres af Leverandøren.

2.2 Betingelserne supplerer den af Parterne indgåede Aftale.

2.3 Andre betingelser, herunder Kundens indkøbsbetingelser, finder kun anvendelse, såfremt Leverandøren skriftligt accepterer dette.

2.4 Leverandøren er berettiget til at ændre Betingelserne med minimum en måneds skriftligt varsel. Herefter vil de korrigerede betingelser finde anvendelse på alle Serviceydelser, der leveres efter fristens udløb.

2.5 Der kan kun ske afvigelse fra en bestemmelse i Betingelserne, såfremt Leverandøren forud har afgivet skriftlig accept herpå.

3 Aftalegrundlag

3.1 Medmindre Leverandøren skriftligt har accepteret andet, er Leverandøren kun bundet af afgivne tilbud i 14 dage fra fremsendelse heraf. Såfremt Kunden ikke skriftligt accepterer det fremsendte tilbud inden for 14 dage, bortfalder tilbuddet.

3.2 Aftaler har kun gyldighed, såfremt de er udarbejdet skriftligt og underskrevet af begge parter.

4. Levering

4.1 Leverandøren opfylder den aftalte Serviceydelse til den tid, der fremgår af Aftalen. Leverandøren er berettiget til at opfylde Serviceydelsen før den aftalte tid, medmindre Parterne skriftligt har aftalt andet.

4.2 Såfremt Leverandøren ikke kan opfylde til aftalt tid, oplyser Leverandøren overfor Kunden, hvad årsagen er til forsinket opfyldelse, samt hvornår opfyldelse kan forventes.

4.3 Hvis Leverandøren forventer en forsinkelse i opfyldelse af Serviceydelsen, har Kunden ret til at ophæve Aftalen, hvis det udtrykkeligt fremgår af Aftalen, at opfyldelse på et nøjagtigt beskrevet tidspunkt er en betingelse for Kunden.

5. Betaling

5.1 Prisen på Leverandørens Serviceydelser og Service er den af Leverandøren anførte pris i Aftalen, medmindre Leverandøren skriftligt har accepteret andet.

5.2 Leverandøren fakturerer månedsvist forud.

5.3 Betaling skal ske senest på den i fakturaen anførte forfaldsdato. Ved udebleven betaling henvises til punkt 8.1.

5.4 Ved for sen betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve renter på 2% pr. måned fra dagen efter betalingsfristens udløb.

5.5 Betaling anses for gennemført, når pengene er tilgængelige på den af Leverandøren anførte konto.

5.6 Kunden er ikke berettiget til at foretage fradrag, modregning eller modkrav i betaling, medmindre det forud skriftligt er accepteret af Leverandøren.

6 Reklamation

6.1 Såfremt Kunden opdager en fejl ved de leverede ydelser, og disse ikke er i overenstemmelse med Aftalen, skal Kunden skriftligt reklamere uden ugrundet ophold. Såfremt Kunden ikke reklamerer uden ugrundet ophold efter at have opdaget en sådan uoverensstemmelse, fortaber Kunden sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser, og/eller erstatning gældende.

6.2 Retten til reklamation bortfalder 14 dage efter opfyldelse af Serviceydelsen.

7 Erstatning og ansvar

7.1 Leverandøren er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige principper herom, dog med de nedenfor anførte præciseringer og begræsninger.

7.2  Leverandøren yder ingen garanti for fremgang, vækst, bedre placeringer, øget omsætning eller lignende, idet Leverandørens forpligtelse ikke er en resultatforpligtelse, ligesom Leverandøren ikke er ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, tab af goodwill og mistede besparelser.

7.3 Leverandøren er ikke ansvarlig for, at Serviceydelsen opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre Parterne skriftligt aftaler andet.

7.4 Kunden kan maksimalt gøre et erstatningskrav svarende til 20% af de seneste 3 måneders betalinger til Leverandøren, dog maksimalt 10.000,00 kroner.

7.5 Ønsker Kunden at gøre et erstatningskrav gældende mod Leverandøren, skal kravet fremsættes uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter, at det eventuelle tab er opstået.

7.6 Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende betaling af annonceudgifter eller for at tredjepart trækker et større beløb, end hvad der er budgetteret med, idet Kunden bærer ansvaret for annonceudgifter.

8 Misligholdelse

8.1 Uanset Aftalens indhold om opsigelse, er Leverandøren berettiget til at ophæve Aftalen med omgående virkning, såfremt Kunden udebliver med betaling i mere end 21 dage efter forfaldsdatoen.

8.2 Hvis Kunden forsinker Leverandørens arbejde og ikke på forhånd oplyser herom, er Leverandøren berettiget til at ophæve Aftalen.

8.3 Kunden kan kun gøre forsinkelse gældende som misligholdelse i overensstemmelse med punkt 4.3.

8.4 Såfremt Kunden opdager en mangel ved de leverede ydelser, har Leverandøren afhjælpningsret.

8.5 Såfremt en mangel ikke kan afhjælpes, kan Kunden, hvis reklamation sker i overensstemmelse med punkt 6, kræve forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke hæve Aftalen, og såfremt Kunden ønsker at opsige Aftalen, skal det ske efter bestemmelsen om opsigelse i Aftalen.

8.6 For reklamation over mangler gælder bestemmelserne i punkt 6.

8.7 Enhver af Parternes overtrædelse af punkt 11 anses for væsentlig misligholdelse af Aftalen og medfører denne Parts ret til at ophæve Aftalen samt kræve erstatning.

9 Force majeure

9.1 Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse som følge af omstændigheder, der ikke er underlagt Leverandørens kontrol. Forekomst af sådanne hændelser fritager Leverandøren for ansvar for skader, straf eller andre kontraktsretlige sanktioner. Sådanne hændelser inkluderer, men er ikke begrænset til, strejker, lock-out, boykots, sabotage, arbejdskonflikter, driftsafbrydelser, eksplosion, brand, naturkatastrofer, offentlige restriktioner fra nationale eller udlandske autoriteter, konfiskation, handelsforbud, valuta restriktioner, manglende transport, veterinære sygdomme, hærværk, terror, miljøforanstaltninger, pandemier, krig og mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører.

10 Immaterielle rettigheder

10.1 Alle immaterielle rettigheder eller øvrige beskyttede rettigheder som tilhører Kunden inklusiv, men ikke begrænset til, patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder er og forbliver Kundens.

10.2 Ejendomsretten og de immaterielle rettigheder til Leverandørens Serviceydelse og resultat heraf, herunder retten til alle igangværende Serviceydelser, herunder arbejder, rapporter, ideer, kildekoder, designs, teknikker mv. skal ubetinget tilhøre Kunden. Ejendomsrettens overgang forudsætter dog, at Kunden betaler rettidigt, jf. punkt 5.

10.3 Leverandøren er ikke ansvarlig for Serviceydelsers eventuelle krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, og Kunden skal skadesløsholde Leverandøren, såfremt denne mødes med krav som følge af krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

11 Tavshedspligt

11.1 Leverandøren skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger, forretningshemmeligheder, forretningskoncepter og andre forhold om Kunden og dennes forhold, som måtte komme Leverandøren til kendskab. Tavshedspligten omfatter ikke oplysninger, som allerede er eller bliver offentligt kendte, uden at dette er som følge af brud på tavshedspligten, og omfatter ej heller Leverandørens levering af Serviceydelser til Kunden.

11.2 Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Leverandørens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger, uanset art, som ikke er offentligt tilgængelig.

11.3 Tavshedspligten gælder for begge Parter uanset nærværende Aftalens ophør og uanset årsagen Aftalens ophør.

11.4 Overtrædelse af tavshedspligten betragtes som væsentlig misligholdelse, jf. punkt 8.7.

12 Behandling af personoplysninger

12. 1 Vi er som Leverandør ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler om de personer, der er involveret i eller omfattet af ”Aftalen”. Vi skal derfor informere om, hvordan vi behandler personoplysninger. Læs mere i vores persondatapolitik her: https://vizuall.dk/privacy-policy/

13 Lovvalg og værneting

13.1 Aftalen er underlagt dansk ret og fortolkes i overensstemmelse hermed.

13.2 Tvister af enhver art i henhold til nærværende kontrakt skal afgøres ved Retten.